Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Kategorie
Producenci
Kontakt
Bestsellery
Promocje
Systemy płatności
 • PayPal
 • Przelewy24
Zmiana języka
PolskiAngielski
Waluta
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

...

REGULAMIN

                                                                          
Regulamin sklepu internetowego  Sklep Verona   działający na domenie portfel.net.pl od dnia 25.05.2018


Sklep Verona Paweł Lipiński
Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
NIP:829-122-92-71 REGON:101065398
działający pod domenom  www.portfel.net.pl
Zawarcie umowy pomiędzy
Kupującym a Sprzedającym
może nastąpić na dwa sposoby.Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i
kierowane na adres Sprzedającego:

Sklep Verona Paweł Lipiński
Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
portfel.net.pl@gmail.com  tel 691352525
.
W przypadku zrezygnowania przez
Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
§1 Definicje
1.
Adres pocztowy
- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości
podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na
ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2.
Adres reklamacyjny:
Sklep Verona Paweł Lipiński
Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
3.
Cennik dostaw
– znajdujące się pod adresem
https://www.portfel.net.pl/koszty-wysylki-pm-12.html
zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4.
Dane kontaktowe:
Sklep Verona
Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
portfel.net.pl@gmail.com
Telefon:691352525
5.Dostawa –
rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
znajdującym pod adresemhttps://www.portfel.net.pl/dostawa-pm-3.html
6.Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7.Karta produktu
– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u
Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10.Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których
mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z
późniejszymi zmianami.
11.Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u
Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12.Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13.Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient
.14.Miejsce wydania rzeczy–adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15.Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16.Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
wymieniona pod adresem
https://www.portfel.net.pl/dostawa-pm-3.html
17.Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18.Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19.Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20.Przedmiot świadczenia–przedmiot umowy.
21.Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez
Sprzedającego w sklepie.
22.Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23.Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem
www.portfel.net.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24.Sprzedający:
Sklep Verona
Paweł Lipiński
ul.Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
NIP
:829-122-92-71
REGON
: 101065398
GIODO
: 23103/2013
zarejestrowany i widoczny w ewidencji
CEDIG
pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=e5665f24-55af-33cb-bb87-a3ba77b7a059
Konto bankowe:
mBank : 25 1140 2004 0000 3902 7296 6008

25.System– zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26.Termin realizacji– podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27.Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28.Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29.Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu
Sprzedający zapewnił Konsumenta,c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a
Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez
Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby
trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego
organu.
31. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§2 Warunki ogólne
1.
Umowa
zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.
Miejsce wydania rzeczy
musi znajdować się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3.
Sprzedający
jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.
Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z
upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się
przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia
od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do
samodzielnego pobrania regulaminu, wzorca odstąpienia od umowy oraz reklamacji.
b) dołączenia do zrealizowanego
zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, reklamacji
7.
Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących siw sklepie
.8.
Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9.
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących
przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10
lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej
powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność
przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu,
dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Sklep.marynistyka.org, należy je wszystkie wyłączyć.
10.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11.
Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12.
Kupujący zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu nie zamówionej informacji
handlowej (spam),
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia
zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może
być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju
dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór
miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w
sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia
Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego , co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a
Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty
Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia
lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia
za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego
rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1.
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej
na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem :
https://www.portfel.net.pl/formularz-zwrotu-pm-14.htmllub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8.
Konsument  nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został
poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument
wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument ,chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy zpowrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13.
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki termin przydatności do
użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§5 Rękojmia
1.
Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3.
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta
.
4.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5.Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na
wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.
Konsument
jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.
żądać usunięcia wady.
8.
Sprzedający
jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9.
Sprzedający
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową
rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest
ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego
zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej .W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na
adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta
byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający , za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13.
Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad
lub odstąpienia od umowy.
14.
Sprzedający
w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a.
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b.
oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c.
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d.
żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione o świadczenie lub żądanie Konsumenta.
15.
Sprzedający
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16.
Roszczenie
Konsumenta
o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z
upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od moment wydania rzeczy Konsumentowi
, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17.
W przypadku, kiedy określony przez
Sprzedającego
lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się
po upływie dwóch lat od
momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wadyfizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18.
W terminach określonych w §5 pkt 15-17
Konsument
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do
wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy
czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących
Konsumentowi , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument
dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w
sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może
on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda
była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać
zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu
dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej
oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli
Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23.
Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona jebez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1.
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez
Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2.
Podanie danych osobowych a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne ale niezbędne do realizacji
zamówienia. Wszelkie przekazane Sprzedającemu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
Kupujący wyrazi zgodę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych. Dane podane w formularzu przechowywane są bezterminowo, Kupujący posiada pełne prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kupujący może to zrobić
samodzielnie lub przy pomocy Sprzedającego.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji
zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
§7 Postanowienia końcowe
1.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem .
Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący
będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla
Kupującego w zakładce „Regulamin”
https://www.portfel.net.pl/regulamin-pm-5.html
). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej
Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy
Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4
. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed
Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod
Przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo.
(Zduńska Wola , 25.04.2018r.) RE

REGULAMIN

                                                                          
Regulamin sklepu internetowego  Sklep Verona     działający na domenie portfel.net.pl od dnia 25.12.2014


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Sklep Verona przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1 .Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  Sklep Verona Pomorska 23/53 98-220 Zduńska Wola .
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://www.portfel.net.pl/dostawa-pm-3.html zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  adres Sklep Verona Pomorska 23/53 98-220 Zduńska Wola,
  e-mail: e-portfel@gazeta.pl
  tel.691352525
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.portfel.net.pl/dostawa-pm-3.html
 6. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.portfel.net.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu cywilnego.
 23. Sprzedający:
  Sklep Verona Pomorska 23/53 98-220 Zduńska Wola  NIP:829-122-92-71 REGON:101065398
 24. KONTO BANKOWE:
  Bank mBank S.A.
  Kod SWIFT: BREXPLPWMBK
  Nr konta: PL 25 1140 2004 0000 3902 7296 6008
 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem http://www.portfel.net.pl/dostawa-pm-3.html
 5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w we wszystkich dostępnych przeglądarkach.
 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3 .Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

4 .Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi  do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.portfel.net.pl/formularz-zwrotu-pm-14.html lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny , a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §4 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:http://www.portfel.net.pl/polityka-dotyczaca-cookies-pm-9.htm

7. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin .W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Regulamin Sklepu Internetowego Sklep Verona
z dnia 1 Maja 2011 roku   do 24.12..2014
Internetowy Sklep Verona  ,działający pod adresem portfel.net.pl,, jest prowadzony przez Sklep Verona
Pomorska 23/53 98-220 Zduńska Wola NIP:829-122-92-71
§1. Postanowienia Ogólne
1. Sklep internetowy portfel.net.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. W Sklepie Internetowym portfel.net.pl są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.portfel.net.pl
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:
Konsument osoba
fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – konsument, jak i inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.
Sklep Verona  ,działający pod adresem portfel.net.pl,, jest prowadzony przez Sklep Verona
Pomorska 23/53 98-220 Zduńska Wola NIP:829-122-92-71
§1. Postanowienia Ogólne
§2. Realizacja zamówień
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.portfel.net.pl lub drogą mailową na adres e-portfel@gazeta.pl przez 24 godziny na dobę.
2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
w przypadku zamówień składanych przez stronę www.portfel.net.pl prawidłowe
wypełnienie formularza zamówienia
w przypadku zamówień składnych emailem
kompletne                
zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt
posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki tzn.
adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto),
telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych emailem
nie ma możliwości płatności online i kartą.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie głównym lub w magazynach portfel.net.pl. W przypadku niedostępności części towarów
objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także
produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 kc.
4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te
towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie
powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem emaila
pod adresem e-portfel@gazeta.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 691352525
6. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości portfel.net.pl
§3. Ceny towarów i formy płatności
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia dostępności towaru przez sklep. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.
3. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:
Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera
Przelewem na rachunek bankowy

Sklep Verona  Paweł Lipiński Pomorska 23/53 98-220 Zduńska Wola  NIP:829-122-92-71 REGON:101065398
KONTO BANKOWE:
Bank mBank S.A.
Kod SWIFT: BREXPLPWMBK
Nr konta: PL 25 1140 2004 0000 3902 7296 6008

 
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie sklepu.
Płatność kartą kredytową lub online
Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online przelewy24. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Płatności online
w sklepie internetowym portfel.net.pl są dokonywane za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o., który gwarantuje
bezpieczeństwo płatności w ramach platformy przelewy24.pl. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy
bezpieczeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych
posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60327
Poznań, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Ważne! Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu  internetowego portfel.net.pl
§4. Dostawa
1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji towaru w magazynach. Informacje o czasie realizacji znajdują się w karcie produktu,
podczas składania zamówienia oraz w powiadomieniach mailowych.
3. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex, bądź za pośrednictwem firmy InPost obsługującej Paczkomaty. Dostawa odbywa się w przeciągu 24 godzin wyłącznie w dni robocze.
4. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w poniższej tabeli , jako kwotę wolną od kosztów przesyłki, Klient nie ponosi
żadnych kosztów przesyłki.
5. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo
pocztowe. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Pocztex, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia przesyłki.
§5. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Konsument może zrezygnować z
towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Konsument powinien dokonać
zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny'. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów oraz prawa odstąpienia od umowy można uzyskać pod adresem mailowym
portfel.net.pl@gmail.com
4. W celu ułatwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy zalecane jest skorzystanie z interaktywnego formularza. Forma papierowa formularza nie jest wymagana w przesyłce kluczowe
jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu. Po wypełnieniu formularza zostanie on automatycznie wysłany, w formacie PDF, na podany przez Państwa adres email.
Formularz zwrotu / wymiany
W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres :
Sklep Verona
Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
5. Uwaga! W przypadku produktów na których zostały umieszczone inicjały lub inne znaki indywidualizujące świadczenie, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wyłączone zostaje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
§6. Reklamacje
1. Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed
upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
5. Zgłoszenie reklamacji uznaje się poprzez dostarczenie reklamowanego towaru wraz z opisem czego reklamacja dotyczy [opis usterki] pod adres:

Sklep Verona
Pomorska 23/53
98-220 Zduńska Wola
Gdy konsument nie ma dostępu do sieci Internet, w celu złożenia zgłoszenia reklamacyjnego musi skontaktować się telefonicznie z obsługa e-sklepu pod numerem 691352525. Pracownik wypełnia zgłoszenie za klienta oraz wzywa kuriera po  odbiór przedmiotowej reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia sklepowi.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
8. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy
kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
§7. Ochrona Danych Osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową.
4. Klient może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e mail
do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep portfel.net.pl oraz Grupa Allegro Sp. z
o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie portfel.net.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się tutaj.
5. Administratorem danych osobowych jest Sklep Verona Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Wykaz zbiorów dostępny jest pod
adresem:http://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml
§8. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklep Verona. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i
przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla siedziby Sklep Verona Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kc, 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny'.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.portfel.net.pl Zamówienia złożone przed datą
wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 


Przejdź do strony głównej

Producenci

CAMEL ACTIVEHARVEY MILLERMARCOOCHNIKPETERSONPIERRE CARDINPUCCINISTEFANIASWAROVSKIVIP COLLECTIONWITTCHENWOOLET
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl